Privacy beleid

Wij nemen de privacy van onze gebruikers zeer serieus en zullen jouw informatie op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het privacy beleid van Oni Studio en de website oni.nl (hierna te noemen: de "Website") uiteen gezet. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact met ons op.

1. Wie is Oni Studio

Oni Studio is een Nederlandse onderneming en is actief op het gebied van webdevelopment en webhosting en drijft handel onder haar handelsnamen Oni, Oni Studio, Internethost.nl en Internethost (hierna te noemen: "Oni"). De contact- en bedrijfsgegevens van Oni zijn weergegeven op de contact pagina.

2. Welke informatie wordt door Oni verzameld en verwerkt?

Verstrekken van Persoonsgegevens niet vereist
Oni stelt het verstrekken van Persoonsgegevens – dat wil zeggen: gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon – niet verplicht om gebruik te kunnen maken van de meeste onderdelen van haar Website. In sommige gevallen is het (vrijwillig) verstrekken van Persoonsgegevens wel vereist om optimaal gebruik te kunnen maken van de Website die Oni aanbiedt.

Automatisch gegenereerde gegevens
Oni is een groot voorstander van privacy en verzamelt zo min mogelijk automatisch gegenereerde gegevens via de Website. De informatie die wel wordt verzameld bevat onder meer je IP-adres of de identificeerbare code van het door jouw gebruikte (mobiele) apparaat. Met behulp van deze informatie kunnen wij onze Website monitoren en beveiligen ter bestrijding van DDoS, brute-force en ander type digitale aanvallen en voor het onderzoeken en oplossen van eventuele technische problemen. Ook worden de gegevens in gepseudonimiseerde vorm gebruikt voor het meten van bezoekersstatistieken.

Vrijwillig verstrekken van Persoonsgegevens
Zodra je er voor kiest om een offerte aan te vragen via de Website, word je gevraagd om een aantal Persoonsgegevens te verstrekken, zoals je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden bij het versturen van de aanvraag opgeslagen in een tijdelijke database gedurende ongeveer negentig (90) dagen.

Als binnen die termijn de aanvraag wordt omgezet in een bestelling, dan worden de opgegeven gegevens toegevoegd aan een andere database voor de verwerking van de bestelling. Wordt er geen bestelling geplaatst naar aanleiding van de aanvraag van een offerte, dan worden de betreffende gegevens automatisch verwijderd na voornoemde termijn.

Mogelijk andere Persoonsgegevens die je vrijwillig kunt invoeren in de Website zijn, bankrekeningnummer, BTW-nummer en inloggegevens.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Oni ze?

Cookies zijn kleine bestandjes met informatie die de server van Oni naar je browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server van Oni teruggestuurd wordt. Een voorbeeld is een "onthoud mij" cookie die bijhoudt of je bent inlogd of niet. In dit privacy beleid wordt met "cookies" ook soorgelijke technologieën bedoeld zoals WebStorage en device/browser fingerprinting. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

Wellicht is het je opgevallen dat wij geen "cookie melding" op onze website hebben. Oni kiest er bewust voor om geen zogeheten "third-party cookies" te plaatsen om jouw surfgedrag op de Website te "tracken" en dat te delen met derde partijen voor commerciële doeleinden. Oni zal geen cookies plaatsen zonder jouw toestemming, tenzij er sprake is van een functionele cookie (een cookie dat strikt noodzakelijk is om een uitdrukkelijk door jou verzochte dienst te kunnen verlenen, of om communicatie mogelijk te maken).

Je kunt je browser zo instellen dat deze tijdens het volgende gebruik van de Website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat er geen volledig gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van de Website. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vind je in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser.

4. Voor welke doeleinden zal Oni de verzamelde informatie gebruiken?

Doeleinden
Oni zal de over jouw verzamelde Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • om de Website zo goed mogelijk aan te kunnen bieden;
  • om bestellingen aan je te kunnen leveren en gevraagde diensten aan jou te verlenen;
  • om je klachten, suggesties, en vragen te behandelen;
  • om je facturen te kunnen sturen en/of te innen;
  • om je van relevante productinformatie te voorzien;
  • om onze diensten te beschermen tegen digitale aanvallen;
  • om jouw informatie te kunnen verstrekken aan derden op basis van wet- en regelgeving, of indien Oni daartoe aanleiding ziet op grond van dit privacy beleid;

Gebruik door derden

De persoonsgegevens worden beheerd door Oni Studio. Toegang is beperkt tot personeel en eventuele sub-verwerkers ten behoeve van technische, administratieve en/of helpdesk ondersteuning. Personeel en sub-verwerkers zijn contractueel gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Ten behoeve van domeinnaam registraties is het mogelijk dat sommige persoonsgegevens (zoals naw, e-mailadres, telefoonnummer) met derden commerciële partijen worden gedeeld, zoals SIDN, ICANN, EurId, Denic.de, IANA, DNS.BE, DK Hostmaster, OpenProvider, FRLregistry, Dozen Donuts LLC, en anderen, afhankelijk van de betreffende domeinnaam extensie. Deze partijen kunnen zich mogelijk buiten de EU bevinden, bijvoorbeeld een .com-domein is Amerikaans. Deze gegevens kunnen publiekelijk beschikbaar worden via de WHOIS van de domeinnaam die je hebt besteld. Deze beschikbaarheid valt buiten de controle en invloed van Oni.

Ten behoeve van online betalingen en het automatisch incasseren van gelden, kunnen je naam, e-mail en bankgegevens worden gedeeld met de betalingsprovider Mollie.

Zonder jouw expliciete toestemming zal Oni jouw Persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). Oni kan jouw Persoonsgegevens wel verstrekken aan derden voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid en dus geen Persoonsgegevens zijn (zoals automatisch gegeneerde informatie, met uitsluiting van jouw IP-adres). Tot slot kan Oni jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

5. Toestemming ouders

In beginsel mag iedereen gebruik maken van de Website. Indien je jonger bent dan zestien (16) jaar, gelden er echter speciale wettelijke regels voor het gebruik van de Website. Als je nog geen zestien (16) jaar oud bent, dan heb je de toestemming van jouw ouders of voogd nodig voordat je gebruik mag maken van de Website.

6. Op welke wijze beschermt Oni persoonlijke informatie?

Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsmede de aard van de verwerkingsdoeleinden, heeft Oni passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

De toegang tot deze gegevens wordt streng beveiligd d.m.v. diverse vormen van encryptie, wachtwoorden, digitale sleutels, multifactor authenticatie, vpn, firewalls en/of fysieke beveiling. De data wordt regelmatig naar meerdere locaties geback-upt om een verlies ervan te voorkomen.

7. Bewaren van jouw gegevens

De persoonsgegevens worden voor een termijn van maximaal zeven jaar bewaard na de beëindiging van de overeenkomst (geteld vanaf het begin van het boekjaar) om gehoor te geven aan de wettelijke fiscale bewaarplicht. Na deze termijn worden de persoonsgegevens definitief vernietigd of gepseudonimiseerd, waardoor deze niet meer te herleiden zijn tot een persoon.

8. Kennisneming en verbetering van jouw gegevens

Indien je wilt weten welke gegevens Oni over jouw heeft vastgelegd, kun je contact opnemen met support@oni.nl. Oni zal binnen vier weken aan je mededelen of Oni Persoonsgegevens over jou verwerkt. Indien dit het geval is, zendt Oni je een volledig overzicht van de Persoonsgegevens die Oni over jou verwerkt.

Je kunt Oni aan de hand van het verstrekte overzicht, met redelijke tussenpozen verzoeken om Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of doeleinden van verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Oni zal binnen vier weken laten weten of, dan wel in hoeverre, Oni aan het verzoek zal voldoen.

9. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Oni?

De Website kunnen hyperlinks bevatten waarmee je de Website verlaat en op websites van derde partijen terecht kunt komen. Oni heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy beleid van toepassing is. Dit Privacy Beleid heeft alleen betrekking op Persoonsgegevens die via de Website worden verwerkt. Oni accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en / of inhoud van) de websites van derden.

10. Kan dit Privacy Beleid worden gewijzigd?

Dit Privacy Beleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de Website.

11. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Beleid dan kun je een e-mail sturen aan support@oni.nl.

Dit privacy beleid is het laatst gewijzigd op 23 november 2021