Algemene voorwaarden

Downloads
Onze voorwaarden in pdf formaat

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de hiernavolgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Voorwaarden:de onderhavige algemene (leverings-)voorwaarden.
Provider:Oni Studio (KVK 02066534), gevestigd te Groningen, de gebruikster van de Voorwaarden
Backoffice:De omgeving waarin Cliënt de bij Provider afgenomen Dienst(en) kan beheren. Te bereiken op https://oni.nl
Cliënt:een natuurlijk persoon of een rechtspersoon met wie Provider een Overeenkomst heeft of aan wie door Provider een aanbod of offerte wordt of is gedaan, of voor wie door Provider één of meer diensten worden of zijn verricht.
Dienst(en):de diensten en/of producten waarvan levering met Cliënt is overeengekomen, zoals: registreren van domeinnamen in samenwerking met onder andere de desbetreffende registrerende instanties en stichtingen; beheren van servers van Provider waarop gegevens en programmatuur elektronisch worden opgeslagen, geraadpleegd, bewerkt of getransporteerd; overige diensten zoals die expliciet tussen Provider en Cliënt zijn overeengekomen.
Domeinnaam:een combinatie van tekens op het eerste niveau onder een domein extensie zoals, maar niet uitsluitend, het .NL domein.
E-mail:een via elektronisch bericht gestelde mededeling op of van het bij Provider bekende e-mailadres van Cliënt.
Internet:een wereldwijd netwerk van computer, waarmee men informatie kan uitwisselen.
Overeenkomst:elke wederzijdse acceptatie van een geplaatste opdracht met betrekking tot de levering van één of meer diensten tussen Provider en Cliënt.
Postbus:een elektronische mailbox, geschikt om E-mail te ontvangen en te bewaren totdat Cliënt deze mailbox leegt, ofwel checkt.
Programmatuur:een combinatie van voorgeprogrammeerde opdrachten in een bestand, welke door een computer dienen te worden uitgevoerd. Bestanden zoals, maar niet uitsluitend, PHP-scripts, PERL-scripts, chat-scripts en IRC-scripts, en/of andere computerprogramma’s.
Reseller-module:een afgesloten Website, waarop Cliënten in kunnen loggen via een aparte Log-in procedure.
Schriftelijk:een op papier gestelde mededeling.
Upgraden:opwaarderen, vergroten.
Website:een of meer geïntegreerde elektronische pagina’s.

Artikel 2 Toepasbaarheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen Provider en Cliënt betreffende de Dienst. Indien Provider bij het uitvoeren van een overeenkomst gebruik maakt van de diensten van derden, zijn de Voorwaarden op deze werkzaamheden van toepassing.

2.2 Uitdrukkelijk wordt uitgesloten de toepasbaarheid van andere algemene voorwaarden dan deze Voorwaarden. Hieronder worden mede begrepen de algemene (inkoop)voorwaarden van Cliënt. Door het aangaan van een Overeenkomst met betrekking tot de levering van goederen dan wel het verlenen van diensten, aanvaardt Cliënt onvoorwaardelijk dat deze Voorwaarden van toepassing zijn en dat de toepassing van andere algemene voorwaarden is uitgesloten en doet Cliënt voor zover relevant afstand van de toepasbaarheid van andere algemene voorwaarden.

2.3 Provider behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Nieuwe of gewijzigde Voorwaarden treden in de plaats van eerdere Voorwaarden, met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging(en) en/of aanvulling(en).

2.4 Cliënt is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum van de inwerkingtreding van de wijziging(en) en/of aanvulling(en) genoemd in artikel 2 lid 3. Bij niet tijdige opzegging vindt stilzwijgende voortzetting van de Overeenkomst plaats.

2.5 Provider draagt er zorg voor dat deze Voorwaarden vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst aan Cliënt (elektronisch) beschikbaar worden gesteld. Vóór het plaatsen van een bestelling kunnen de Voorwaarden ook worden geraadpleegd op de Website van Provider.

2.6 Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en/of printen van de Voorwaarden en de Overeenkomst en de toegankelijkheid van de opgeslagen versie. Provider is niet verplicht om een eventueel gearchiveerde Overeenkomst voor Cliënt toegankelijk te houden.

2.7 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de elektronische Postbus van Cliënt, komt dit voor risico van Cliënt, ook indien de elektronische Postbus bij een derde is ondergebracht.

Artikel 3 Aanbiedingen en prijzen

3.1 Alle aanbiedingen van Provider, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door de (potentiële) Cliënt verstrekte gegevens. De aanbiedingen binden Provider niet, behalve indien en voor zover door Provider schriftelijk anders is vermeld. Provider behoudt het recht een aanbieding na aanvaarding door Cliënt te herroepen, mits dit onverwijld geschiedt.

3.2 Een aanvaarding door Cliënt van een door Provider gedane aanbieding die afwijkt van die aanbieding, geldt als een verwerping van de aanbieding. Een dergelijke aanvaarding bindt Provider alleen, indien de afwijkingen van de aanbieding door Provider schriftelijk zijn bevestigd of akkoord verklaard.

3.3 Aanbiedingen hebben, tenzij anders vermeld, een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen vanaf de datum vermeld op de offerte en zijn alleen van toepassing op het eerste jaar van de levering van de Dienst. In de jaren daarna wordt de levering van de Dienst tegen de dan daarvoor reguliere prijzen geleverd.

3.4 Tenzij anders aangegeven zijn alle door Provider gehanteerde prijzen:

 1. exclusief BTW;
 2. vermeld in Euro;
 3. exclusief eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen.

3.5 Elke prijsopgave is vrijblijvend. De in de aanbieding opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer in één of meer van deze kostprijsbestanddelen ná de aanbieding, maar vóór de levering, een niet voorzienbare verhoging optreedt, behoudt Provider zich het recht voor die verhoging in alle redelijkheid door te berekenen aan Cliënt.

3.6 Onverminderd de algemene toepasbaarheid van het in het vorige lid bepaalde is dat in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten, belastingen en/of de wisselkoers van de Euro tegenover de buitenlandse valuta waarin Provider de goederen heeft gekocht.

3.7 Provider behoudt het recht de prijzen van reeds eerdere gesloten c.q. nog te sluiten overeenkomsten te wijzigen. Indien dit een prijsstijging inhoudt worden deze wijzigingen uiterlijk één maand voordat deze ingaan aan Cliënt bekend gemaakt. Cliënt is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum van de inwerkingtreding van de wijziging. Bij niet tijdige opzegging vindt stilzwijgende voortzetting van de Overeenkomst tegen de verhoogde prijs plaats. Prijsverlagingen worden onmiddellijk doorgevoerd.

3.8 Provider behoudt zich het recht voor zonder mededeling vooraf, alle prijzen jaarlijks te verhogen met een bepaald percentage (indexatie). Dit percentage is maximaal gelijk aan vijf procent vermeerderd met een percentage gelijk aan de stijging van de Consumenten Prijs Index (CPI), zoals deze is vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voor het jaar voorafgaand aan die van de prijsstijging. Prijsstijgingen naar aanleiding van Provider toegepaste indexatie zijn geen grond voor tussentijdse ontbinding van een Overeenkomst. De toegepaste indexatie is een integraal onderdeel van de overeengekomen prijs.

3.9 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.10 Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Cliënt, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden in overleg gefactureerd aan Cliënt.

3.11 Indien Provider, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Provider gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Cliënt in rekening te brengen. Indien Cliënt zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

Artikel 4 Tot stand komen van een Overeenkomst

4.1 Tenzij anders bepaald, komt een Overeenkomst tussen Provider en Cliënt tot stand op het moment dat aan de volgende condities is voldaan:

 1. het offerte- of contractformulier is ingevuld, gedateerd en ondertekend door Cliënt;
 2. het ingevulde, gedateerde en ondertekende offerte- of contractformulier volledig, inclusief eventuele bijlagen, is ontvangen en geaccepteerd door Provider en zulks Schriftelijk dan wel per E-mail is bevestigd.

4.2 Indien het aanbod van Provider door Clënt via elektronische weg wordt aanvaard (bijvoorbeeld middels het doorlopen van het bestelproces op de Website van Provider of per E-mail), komt de overeenkomst pas tot stand wanneer Provider de aanvaarding van het aanbod onverwijld langs elektronische weg aan Cliënt heeft bevestigd.

4.3 Afspraken, gemaakt nadat een Overeenkomst conform de vorige leden tot stand is gekomen, binden Provider alleen indien deze afspraken door de daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Provider Schriftelijk dan wel per E-mail zijn bevestigd of bekrachtigd.

4.4 In afwijking van het bepaalde in artikel 4 lid 1 en lid 2 geldt bij de aanvraag van een Domeinnaam de datum van registratie van de Domeinnaam als moment van totstandkoming van de Overeenkomst.

4.5 Iedere door Provider gesloten Overeenkomst wordt slechts aangegaan onder opschortende voorwaarde dat Cliënt voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van de Overeenkomst. Een en ander ter beoordeling van Provider.

4.6 Het staat Provider en Cliënt vrij om de totstandkoming van een Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

4.7 Provider en Cliënt verklaren deze Voorwaarden tevens van toepassing op reeds eerdere tussen hun gesloten c.q. nog te sluiten overeenkomsten.

4.8 Provider is te allen tijde gemachtigd om de (potentiële) Cliënt te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 5 Domeinnaam

5.1 Indien is overeengekomen, dat Provider voor Cliënt zal bemiddelen bij het verkrijgen van een Domeinnaam en/of IP-adres(sen), geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

5.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een Domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een Domeinnaam en/of IP-adressen. Provider vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

5.3 Cliënt geeft Provider een expliciete volmacht om als "Designated Agent" te opereren en vanuit die rol iedere Houderwijziging in zijn naam goed te keuren. Cliënt kiest expliciet voor een opt-out van de inter-registrar Transfer Lock van 60 dagen na het afronden van een Houderwijziging. De termen Designated Agent, Houderwijziging (Change of Client) en Transfer Lock zijn zoals gedefinieerd in detransfer policy van ICANN

5.4 Cliënt vrijwaart en houdt Provider schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding in verband met (het gebruik van) een Domeinnaam namens of door Cliënt, ook indien bij de verkrijging van de Domeinnaam Provider geen bemiddeling heeft verleend.

5.5 Tot het moment van de volledige nakoming van de financiële plichten van Cliënt, inclusief eventueel bijkomende kosten, blijft een eventueel op verzoek van Cliënt aangevraagde Domeinnaam ter beschikking van Provider, zulks ongeacht de rechten welke Cliënt op deze Domeinnaam zou kunnen doen gelden. Van die rechten wordt Cliënt geacht afstand te hebben gedaan tot het moment van betaling. Provider draagt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verliezen door Cliënt van zijn recht(en) op een Domeinnaam of voor het feit dat de Domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

5.6 Provider kan bij ontbinding van de Overeenkomst anders dan bij opzegging door Cliënt, de registratie van de Domeinnaam van Cliënt opheffen of overdragen aan een geïnteresseerde partij. Ter zake aanvaardt Provider geen enkele aansprakelijkheid.

5.7 Cliënt is en blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de aan Provider verstrekte gegevens, met betrekking tot de aanvraag en het gebruik van een Domeinnaam. Provider draagt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verliezen door Cliënt van zijn recht(en) op de Domeinnaam of voor het feit dat de Domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen ten gevolge van onjuist verstrekte gegevens. Provider behoudt het recht eventueel gemaakte kosten en/of geleden schade ten gevolge van de onjuist verstrekte gegevens op Cliënt te verhalen. Een en ander ter beoordeling van Provider.

5.8 Indien een Domeinnaam door Provider op naam van Provider voor Cliënt is geregistreerd, wordt er medewerking verleend aan opdrachten van Cliënt met betrekking tot de verhuizing, overdracht of opzegging van deze Domeinnaam. Bij alle geschillen in en buiten rechte wordt Cliënt, die houder is van een dergelijke Domeinnaam de kans geboden de desbetreffende Domeinnaam op eigen titel over te nemen, mits aan alle betalingsverplichtingen van Cliënt is voldaan. Indien Cliënt hier binnen 48 uur geen gehoor aangeeft, wordt de registratie van de Domeinnaam door Provider ongedaan gemaakt. Provider draagt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verliezen door Cliënt van zijn recht(en) op een Domeinnaam of voor het feit dat de Domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

5.9 Provider behoudt het recht een overdracht of verhuizing van een Domeinnaam bij Cliënt in rekening te brengen.

Artikel 6 Opleveren van de Dienst

6.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Provider zo spoedig mogelijk de Dienst (op)leveren. Provider houdt daarbij rekening met redelijke wensen van Cliënt. De door Provider opgegeven levertijden zijn nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders Schriftelijk dan wel per E-mail is overeengekomen.

6.2 Cliënt zal alle voor (op)levering van de Dienst noodzakelijke gescheiden, gegevens, informatiedragers en alle andere voor uitvoering noodzakelijke materialen volledig, deugdelijk en tijdig aan Provider verstrekken.

6.3 Cliënt zal aanwijzingen van Provider betreffende de (op)levering van de Dienst navolgen.

6.4 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk aan Cliënt worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Provider zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. In geval van excessieve overschrijding van de levertijd zullen Provider en Cliënt met elkaar in overleg treden om tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen. In een dergelijk geval kan de excessieve overschrijding van de levertijd worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de Overeenkomst.

6.5 Bij aanvraag en registratie of verhuizing van een Domeinnaam dient rekening gehouden te worden met een leveringstijd van maximaal twee weken.

6.6 Cliënt is verplicht de geleverde Dienst terstond bij de feitelijke levering doch in ieder geval binnen drie werkdagen op eventuele gebreken of beschadigingen te controleren. Na voorgenoemde termijn wordt de Dienst geacht Cliënt in goede orde, compleet en zonder schade te zijn geleverd.

6.7 Aanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst kunnen uitsluitend Schriftelijk dan wel per E-mail geschieden. Provider is gerechtigd de aanvullingen en/of wijzigingen op basis van het gebruikelijke tarief in rekening te brengen bij Cliënt. Provider is echter niet verplicht om aan een dergelijk verzoek tot aanvullingen en/of wijzigingen van Cliënt te voldoen en Provider kan verlangen dat voor de aanvullingen en/of wijzigingen een afzonderlijke Overeenkomst wordt gesloten.

6.8 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen Cliënt en Provider tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen.

6.9 Indien aanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst plaatsvinden, zoals vermeld in artikel 6 lid 7 en 8, kan dit het tijdstip van oplevering beïnvloeden.

6.10 Indien aanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Provider Cliënt hierover van tevoren inlichten.

Artikel 7 Overmacht

7.1 Onder overmacht met betrekking tot de Overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, meer specifiek alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet te voorzien waren als gevolg waarvan Provider niet in staat is zijn verplichtingen jegens Cliënt na te komen. In het bijzonder geldt als overmacht, maar niet uitsluitend, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, arbeidsonregelmatigheden, transportmoeilijkheden, brand, natuurrampen, terrorisme, boycots, storingen in de verbinding met het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken, storingen bij Provider of bij een of meer leveranciers van Provider en storingen als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

7.2 Provider is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Cliënt indien hij daartoe als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.3 Gedurende een periode van overmacht worden de leveringsverplichtingen en de andere verplichtingen van Provider opgeschort. Bij overmacht heeft Provider na twee weken het recht de Overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat Provider in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 6:78 Burgerlijk Wetboek. Indien Provider bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens Cliënt heeft voldaan, is Provider gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk bij Cliënt in rekening te brengen. Het recht van ontbinding vervalt zodra de situatie van tijdelijk overmacht is opgeheven en het recht van ontbinding nog niet is ingeroepen.

7.4 Een periode van overmacht laat de verplichtingen van Cliënt onverlet en schort de verplichtingen van Cliënt niet op.

Artikel 8 Gebruik van Identificatiegegevens

8.1 Provider zal identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes uitsluitend aan Cliënt ter beschikking stellen voor gebruik van de Dienst. Cliënt zal zorgvuldig omgaan met deze identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes. Cliënt zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onregelmatig gebruik Provider hiervan onverwijld in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen treffen.

8.2 Cliënt zal de door Provider aan haar ter beschikking gestelde identificatiegegevens, zoals inloggegevens tot de Backoffice, niet aan derden verstrekken. Alle handelingen verricht met gebruikmaking van deze gegevens worden vermoed te zijn verricht door Cliënt en zijn verricht onder volledige verantwoordelijkheid van Cliënt.

8.3 Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat door Cliënt misbruik is gemaakt van de identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes van Cliënt kan Provider Cliënt aanwijzingen geven, die uitgevoerd dienen te worden.

8.4 Indien is vastgesteld dat Cliënt misbruik heeft gemaakt van de identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes, onzorgvuldig met de identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes is omgegaan dan wel dat Cliënt geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen als bedoeld in het vorige lid, is Cliënt direct in verzuim en is Cliënt gehouden alle door Provider ten gevolge van het misbruik geleden schade te vergoeden.

8.5 Cliënt blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de aan Provider verstrekte identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes. Blijken de aan Provider verstrekte identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes onjuist te zijn, dan heeft Provider het recht de geleverde Dienst zonder schadeloosstelling uit te schakelen, deze overeenkomst te beëindigen en eventueel gemaakte kosten en/of geleden schade ten gevolge van de onjuiste gegevens op Cliënt te verhalen. Een en ander ter beoordeling van Provider.

Artikel 9 Gebruik van de Dienst

9.1 Het is Cliënt toegestaan de Dienst te wederverkopen en/of wederverhuren, tenzij anders is overeengekomen.

9.2 Cliënt dient ervoor zorg te dragen dat hij de Dienst zorgvuldig gebruikt. Cliënt zal de eventueel door Provider gegeven aanwijzingen voor het gebruik de Dienst in acht te nemen.

9.3 Cliënt is geheel verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst en wordt geacht zelf een back-up te onderhouden van alle op Provider geplaatste gegevens. Provider is hoe dan ook niet aansprakelijk voor het eventuele verlies van data bij eventuele storingen of dergelijke.

9.4 Het is Cliënt niet toegestaan Programmatuur te gebruiken, waardoor schade kan ontstaan aan de Dienst, aan de Provider of aan een derde, of waardoor een storing in de Dienst kan ontstaan. Cliënt blijft verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de door Cliënt geïnstalleerde Programmatuur. Bij overlast van door Cliënt geïnstalleerde Programmatuur is Provider gerechtigd de Dienst (tijdelijk) op te schorten. Provider zal, indien redelijkerwijs mogelijk kan worden geacht, Cliënt hiervan op de hoogte brengen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van Cliënt jegens Provider ontstaat. Mocht schade zijn ontstaan door Cliënt geïnstalleerde Programmatuur, dan heeft Provider de bevoegdheid die schade op Cliënt te verhalen. Een en ander ter beoordeling van Provider.

9.5 Cliënt is niet toegestaan het systeem en schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met (inter)nationale wet- en regelgeving, de Nettiquette, de goede zeden, de openbare orde, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst of deze Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

 1. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
 2. spammen: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud welke kan worden teruggeleid, via de content of technische middelen, naar de Dienst van Provider. Zie ook hetAnti-Spam Beleid van Provider;
 3. het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie; seksuele intimidatie of het andere wijze lastig vallen van personen; informatie die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, afkomst, seksuele geaardheid, of anderszins kwetsend genoemd kan worden;
 4. informatie die in strijd is met de (inter)nationale wet- en regelgeving; informatie die in strijd is met de algemeen aanvaarde waarden en normen;
 5. hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het Internet;
 6. het plaatsen van adult-content/MP3/warez/webcams op het systeem van Provider.

9.6 Cliënt vrijwaart en zal Provider schadeloos stellen voor iedere claim, aanklacht of geding van een derde als gevolg van niet-nakoming van het in artikel 9, lid 5 bepaalde of de gepubliceerde informatie op de Website van Cliënt.

9.7 Provider behoudt het recht om bestanden waardoor schade kan ontstaan, aan de Dienst of aan de Provider of aan een derde of waardoor een storing in de Dienst kan ontstaan, zonder voorafgaande mededeling en zonder schadeloosstelling te verwijderen. Een en ander ter beoordeling van Provider.

9.8 Cliënt behoudt het recht de Dienst te allen tijde te Upgraden. Downgraden van de Dienst is tussentijds niet mogelijk. Downgraden is alleen mogelijk per verlengingsdatum van de Overeenkomst.

Artikel 10 Gebruik van netwerken

10.1 Cliënt kan gebruik maken van netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het Netwerk van Provider. Hiervoor geldt de voorwaarde dat, zodra Cliënt zich toegang verschaft tot het netwerk van een derde, hij zich zal houden aan de wettelijke en overige voorwaarden, die op dat moment gelden voor het gebruik van dat netwerk.

10.2 Van Provider kan redelijkerwijs niet worden verlangd, dat hij de in artikel 10 lid 1 genoemde Voorwaarden aan Cliënt ter hand stelt.

10.3 Cliënt vrijwaart en zal Provider schadeloos stellen voor iedere claim, aanklacht of geding van een derde als gevolg van niet-nakoming van het in artikel 10 lid 1 bepaalde.

10.4 Cliënt zal geen verstoring veroorzaken van het functioneren van het Netwerk van Provider, Netwerk(en) van derde(n) en/of koppeling tussen deze Netwerken door (de inhoud van) het dataverkeer of door enig handelen en/of nalaten.

10.5 Indien naar het oordeel van Provider een gevaar ontstaat voor het functioneren van het Netwerk van Provider en/of van de dienstverlening aan Cliënten van Provider zoals, maar niet uitsluitend, door spammail, open relay, portscan of hacken door Cliënt en/of namens Cliënt, kan Provider aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.

10.6 Provider is bevoegd bij schade en/of klachten, ten gevolge van de in artikel 10 lid 5 bedoelde activiteiten door Cliënt en/of namens Cliënt, zonder vorm van bericht de aan Cliënt geleverde Dienst en/of dienstverlening (tijdelijk) uit te schakelen en/of te verwijderen en indien nodig juridische stappen te ondernemen. Een en ander ter beoordeling van Provider.

10.7 Cliënt is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in artikel 10 lid 5 en/of indien (de inhoud van) het dataverkeer of het handelen en/of nalaten van Cliënt direct een verstoring blijkt op te leveren voor het functioneren van het Netwerk van Provider, netwerken van derden dan wel de koppeling tussen deze netwerken. Cliënt is gehouden alle door Provider, ten gevolge hiervan, geleden schade te vergoeden.

10.8 Cliënt is zelf aansprakelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de toegekende gebruikersnamen, Domeinnaam, wachtwoorden en Emailadressen. Provider is gerechtigd hierin wijzigingen aan te brengen voor zover zij zulks nodig acht in het belang van zijn dienstverlening. Provider is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens die door Cliënt op systemen en/of Netwerk van Provider of Cliënt wordt geplaatst. Cliënt dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en/of Programmatuur. Cliënt is gehouden alle door Provider, ten gevolge van tekortkoming in beveiliging, geleden schade te vergoeden.

10.9 Provider kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Cliënt dient rekening te houden met het feit dat, door het gebruik van lokale netwerken, het op het Internet grote aantal knooppunten en draadloze netwerken, informatie verkregen en/of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is.

Artikel 11 Dienstverlening en onderhoud

11.1 Provider zal, voor zover redelijkerwijs van hem verlangd kan worden, zich inspannen om de Dienst zo optimaal en zorgvuldig mogelijk in stand te houden gedurende zeven dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden, met in achtneming van Provider ten dienste staande technische middelen.

11.2 Provider zal zich, voor zover redelijkerwijs van hem verlangd kan worden, inspannen om de koppeling met andere netwerken in stand te houden en te onderhouden.

11.3 Provider garandeert op geen enkele wijze dat de Dienst die hij levert geschikt is voor enig doel, noch geeft hij enige garanties af anders dan genoemd in de Overeenkomst of in deze Voorwaarden.

11.4 Provider is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de Dienst (tijdelijk) buiten werking te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Provider te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de Dienst, het systeem en/of het netwerk, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van Cliënt jegens Provider ontstaat.

11.5 Cliënt dient, indien Provider dit noodzakelijk acht, zijn medewerking te verlenen aan of handelingen te verrichten voor het onderzoeken en herstellen van storingen.

Artikel 12 Reclame

12.1 Cliënt dient storingen in het functioneren en/of waarneembare gebreken van de Dienst binnen vijf dagen Schriftelijk dn wel per E-mail te reclameren bij Provider. Blijft hij in gebreke dan vervalt elke aanspraak jegens Provider.

12.2 Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dienen Schriftelijk te geschieden binnen vijf dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Door te late reclame vervalt elke aanspraak jegens Provider.

12.3 Indien reclame gegrond is worden de geleverde Dienst(en) in overleg aangepast, vervangen of vergoed.

12.4 Reclame laat de overige verplichtingen van Cliënt onverlet en schort de verplichtingen van Cliënt niet op.

12.5 Provider zal een storing in de Dienst zo spoedig mogelijk, nadat de storing door Cliënt is gemeld, opheffen.

12.6 De kosten van de storingsopheffing in de Dienst komen voor rekening van Provider, tenzij:

 1. Cliënt onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de Dienst;
 2. Cliënt in strijd met de Overeenkomst en/of de Voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van de Dienst;
 3. de kosten anderszins aan Cliënt toegerekend kunnen worden.

Een en ander ter beoordeling van Provider.

Artikel 13 Privacy

13.1 Provider zal zijn verplichtingen uit hoofde van de privacywetgeving naleven.

13.2 Cliënt verleent Provider toestemming om gegevens van Cliënt die noodzakelijk zijn voor het (doen) leveren van de Dienst, te verstrekken aan Provider gelieerde ondernemingen, ook indien deze buiten de Europese Unie zijn gevestigd.

13.3 Cliënt geeft bij deze toestemming zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van Provider, welke benodigd zijn voor administratie- en beheerstaken. Deze registratie is slechts toegankelijk voor Provider en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Provider hiertoe krachtens wet of rechtelijke uitspraak verplicht is.

13.4 Indien door Cliënt door het gebruik van de Dienst gegevens, persoonsgegevens, informatie en/of computerprogramma’s over nationale grenzen wordt getransporteerd, vrijwaart Cliënt Provider voor alle claims, kosten en/of schade door derden in geval deze gegevens, persoonsgegevens, informatie en/of computerprogramma’s worden uitgevoerd in strijd met de geldende wettelijke voorschriften van Nederland en/of van het land van uitvoer.

13.5 Provider onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van Cliënten en stelt deze niet ter beschikking aan derden, tenzij Provider hiertoe krachtens de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is. Provider behoudt het recht in geval van storing, overlast of op verzoek van Cliënt de bestanden wel te raadplegen en zo nodig wijzigingen aan te brengen. Provider heeft in een dergelijk geval de verplichting dit te melden aan Cliënt.

Artikel 14 Geheimhouding

14.1 Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die verkregen zijn van en over de wederpartij.

14.2 Partijen hebben in het kader van de Overeenkomst geen plicht tot geheimhouding ten aanzien van informatie die:

 1. reeds bij de partij bekend was;
 2. onafhankelijk van de wederpartij door de partij rechtmatig is verzameld;
 3. door de partij rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen;
 4. reeds door de rechthebbende in het publieke domein is vrijgegeven.

14.3 Verstrekking van vertrouwelijke informatie aan derden mag slechts plaatsvinden in de volgende gevallen:

 1. aan andere medewerkers en personeelsleden van de eigen onderneming die niet zijn betrokken bij de informatieverstrekking en aan derden, slechts voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van de Overeenkomst;
 2. aan derden, indien de partij die de informatie heeft overgedragen hiertoe voorafgaande Schriftelijke toestemming heeft verleend;
 3. aan derden, indien dit uit hoofde van een wettelijke regeling van de partij gevorderd wordt en na een directe kennisgeving van een dergelijke vordering aan de wederpartij.

14.4 Voor zover derden betrokken zijn bij uitvoering van de Overeenkomst dienen partijen te garanderen, dat voor die derden en personeel overeenkomstige bepalingen met betrekking tot de geheimhouding worden gesteld.

Artikel 15 Intellectueel Eigendom

15.1 Alle rechten van het intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde Programmatuur, apparatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, voorbereidend materiaal, e.d. berusten uitsluitend bij Provider en/of diens licentiegevers of toeleveranciers. Niets mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Provider, anders dan noodzakelijk is voor het normale eigen gebruik van de Diensten en voor back-up doeleinden. Bij het maken van back-up kopieën zal Cliënt alle tekens, die bepalend zijn voor eigendom en herkomst, in stand houden. Alle rechten voorbehouden.

15.2 Cliënt is toegestaan de op de Website van de Provider aanwezige computer-programma’s en/of Programmatuur te downloaden en te gebruiken ter zake van de Dienst.

15.3 Provider zal Cliënt vrijwaren tegen elke rechtsvordering welk gebaseerd is op de bewering dat door Provider ter beschikking gestelde intellectueel eigendom, zoals gedefinieerd in artikel 15 lid 1, inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele en/of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Cliënt Provider onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Provider. Cliënt zal daartoe de benodigde volmacht, informatie en medewerking aan Provider verlenen opdat hij zich, zo nodig in naam van Cliënt, tegen deze rechtsvorderingen kan verweren. De verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voorzover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Cliënt in de werken heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

15.4 Cliënt vrijwaart Provider tegen elke rechtsvordering welk gebaseerd is op de bewering dat de door Cliënt gebruikte intellectueel eigendom, zoals gedefinieerd in artikel 15 lid 1, inbreuk maakt op een in Nederland geldend recht.

15.5 Indien een derde Provider erop wijst dat op de Website van Cliënt informatie staat waarmee volgens die derde inbreuk wordt gemaakt op rechten van die derde of waardoor anderszins onrechtmatig wordt gehandeld, is Provider gerechtigd de Dienst waarmee de onderhavige Website aan het Netwerk van Provider is verbonden met onmiddellijke ingang af te sluiten of indien de onderhavige Website op een systeem van Provider staat, de desbetreffende informatie met onmiddellijke ingang van dat systeem te verwijderen. Provider is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard ook die door Cliënt of haar cliënten wordt geleden als gevolg van de afsluiting van de Dienst of als gevolg van de verwijdering van de informatie. Provider is gerechtigd, indien de ernst van de inbreuk dat rechtvaardigt, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder dat recht op schadevergoeding van Cliënt op Provider ontstaat.

Artikel 16 Dataverkeer van Cliënt

16.1 Het toegestane verbruik van dataverkeer komt overeen met de hoeveelheden zoals vermeld op bij de verschillende pakketten op de Website van Provider of zoals vermeld in de Overeenkomst. Indien de Website van Cliënt meer dataverkeer verbruikt dan maandelijks is toegestaan, zal Provider Cliënt via E-mail op de hoogte brengen van deze overschrijding.

16.2 Cliënt zal in de gelegenheid worden gesteld om een toeslag te betalen op de overschreden hoeveelheid dataverkeer of op te waarderen naar een ander (meer op Cliënt afgestemde wensen) pakket. Indien Cliënt aangeeft deze toeslag niet te zullen voldoen, zal Cliënt tot uiterlijk 48 uur na desbetreffende mededeling in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige Website elders onder te brengen, mits Cliënt aan alle overige verplichtingen jegens Provider heeft voldaan.

16.3 Indien Cliënt geen gebruik maakt van de gelegenheid om de onderhavige Website elders onder te brengen dan wel te verwijderen, is Provider gerechtigd, zonder verdere vermelding, de onderhavige Website te verwijderen dan wel op non-actief te stellen. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook. Het verwijderen van de onderhavige Website laat de betalingsverplichting onverlet en schort de betalingsverplichtingen van Cliënt niet op.

16.4 Cliënt vrijwaart en zal Provider schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de informatie op de Website afkomstig van Cliënt.

Artikel 17 Wijzigingen eigenschappen Dienst

17.1 Provider is gerechtigd de technische eigenschappen van een Dienst, zonder mededeling, te wijzigen.

17.2 Provider zal indien mogelijk, met in achtneming van een redelijke termijn, een wijziging in de technische eigenschappen van een Dienst aankondigen via de Website van Provider of via E-mail.

Artikel 18 Betalingsvoorwaarden

18.1 De betalingsverplichting van Cliënt gaat in bij de mededeling van Provider aan Cliënt dat de Overeenkomst tot stand is gekomen tot en met de dag van rechtmatige beëindiging van de Overeenkomst.

18.2 Provider zal de door Cliënt verschuldigde vergoedingen door middel van een factuur in rekening brengen. Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, te geschieden binnen een termijn van twee weken te rekenen vanaf de factuurdatum. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde vergoedingen op de door Provider aangewezen bankrekening is ontvangen. Kosten in verband met de betaling zijn voor rekening van Cliënt.

18.3 Cliënt heeft de mogelijkheid de aan Provider verschuldigde vergoedingen middels automatische incasso te voldoen. Cliënt dient Provider hiervoor te machtigen. Provider zal de door Cliënt verschuldigde vergoeding afschrijven binnen acht kalenderdagen na de factuurdatum. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Cliënt meegedeeld en heeft Provider het recht om een bedrag van 25 euro aan administratiekosten bij Cliënt in rekening te brengen.

18.4 Cliënt gaat akkoord met elektronische facturatie door Provider.

18.5 De verschuldigde vergoedingen wordt afhankelijk van de termijn waarvoor de Overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht en dienen per jaar vooraf te worden voldaan per automatische incasso of factuur, tenzij anders is overeengekomen. Incidentele kosten worden tussentijds gefactureerd.

18.6 Indien Cliënt meent dat het factuurbedrag op de factuur onjuist is, dient Cliënt de bezwaren binnen twee weken na factuurdatum Schriftelijk dan wel per E-mail aan Provider kenbaar te maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Provider een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Het gedeelte van het factuurbedrag waartegen geen bezwaar wordt gemaakt blijft opeisbaar. Betaling van dat gedeelte mag dan ook niet worden opgeschort.

18.7 Alle betalingstermijnen gelden steeds als fatale termijnen. Indien Cliënt enig door hem verschuldigd vergoedingen niet tijdig voldoet, is hij zonder dat daartoe een afzonderlijke ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim. Provider is in dat geval gerechtigd Cliënt, zonder aankondiging of mededeling af te sluiten van de Dienst totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

18.8 Indien Cliënt zijn verplichtingen, voorzover nodig na ingebrekestelling, jegens Provider niet nakomt, komen alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten die verbonden zijn aan de incassering van de vordering, volledig voor rekening van Cliënt. De buitenrechtelijke kosten bedragen 15% (vijftien procent) van de hoofdsom van de verschuldigde vergoedingen, met een minimum van € 125,- (honderd vijfentwintig euro), onverminderd het recht van Provider om vergoeding van de werkelijk gemaakte incassokosten te vorderen, indien deze meer mochten bedragen dan de genoemde 15% (vijftien procent).

18.9 Alle vorderingen van Provider dienen door Cliënt steeds te worden voldaan. Restitutie is, met uitzondering van hetgeen is bepaald in 18.10 slechts mogelijk na beoordeling van Provider. Een en ander ter beoordeling van Provider.

18.10 Indien Cliënt een persoon is niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf zal Provider bij beëindiging van de Overeenkomst handelen overeenkomstig artikel 23 en reeds, voor het niet meer te gebruiken gedeelte, betaalde vergoedingen restitueren.

18.11 Provider is gerechtigd de levering van de Dienst(en) op te schorten indien zij gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van Cliënt.

Artikel 19 Wijziging en verhuizing

19.1 Wijziging van het factuur- en/of vestigings- en/of correspondentieadres en overige administratieve gegevens van Cliënt dienen zo spoedig mogelijk, maar in elk geval uiterlijk twee weken voor de daadwerkelijke wijziging plaatsvindt, Schriftelijk dan wel per E-mail aan Provider te worden medegedeeld. Cliënt is aansprakelijk en in verzuim indien hieraan niet wordt voldaan.

19.2 Cliënt vrijwaart en zal Provider schadeloos stellen voor iedere claim, aanklacht of geding van een derde als gevolg van niet-nakoming van het in lid 1 bepaalde.

19.3 Wijziging of verhuizing van een Dienst dient Schriftelijk dan wel per E-mail te worden aangevraagd. Provider is gerechtigd bij wijziging en verhuizing van een Dienst of wijziging van het factuur- en/of vestigings- en/of correspondentieadres en overige administratieve gegevens van Cliënt een vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 20 Aansprakelijkheid

20.1 Provider aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voorzover dat uit dit artikel blijkt.

20.2 De totale aansprakelijkheid van Provider wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst met Cliënt is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor direct schade meer bedragen dan € 250,- (tweehonderd vijftig euro).

20.3 Cliënt vrijwaart Provider van aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermissing, verlies of verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.

20.4 Aansprakelijkheid van Provider wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Cliënt Provider onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, waarbij Cliënt Provider een redelijke termijn geeft om alsnog de verplichtingen na te komen, en Provider ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar in de nakoming van verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Provider in staat is adequaat te reageren.

20.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week, tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst of deze Voorwaarden, na het ontstaan van de ingebrekestelling Schriftelijk bij Provider meldt.

20.6 Cliënt vrijwaart Provider voor alle aanspraken van derden, daaronder begrepen personeelsleden van Cliënt, terzake vergoeding van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door onrechtmatig dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Cliënt geleverde Dienst.

20.7 Cliënt vrijwaart Provider van iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde voor welke schade dan ook voortkomend uit de medewerking, diensten en leveranties van derden in relatie met Provider of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Provider.

20.8 Cliënt is aansprakelijk voor alle schade die Provider mocht lijden ten gevolgde van een aan Cliënt toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden.

20.9 Cliënt vrijwaart Provider van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhoud van de door Cliënt op de Dienst gepubliceerd materiaal. Cliënt zal Provider schadeloos stellen voor iedere claim, aanklacht of geding van een derde als gevolg van de door Cliënt op de Dienst gepubliceerd materiaal.

20.10 Cliënt vrijwaart Provider voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander elektronisch communicatiemiddel in het verkeer tussen Provider en Cliënt.

20.11 Vorderingsrechten van Cliënt, niet zijnde een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, jegens Provider verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 21 Opschorting

21.1 Provider behoudt het zich recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien Cliënt ter zake van de bedoelde Dienst een verplichting uit deze Voorwaarden of de Overeenkomst jegens Provider niet nakomt en deze niet-nakoming opschorting rechtvaardigt. De verplichting tot betaling van de vergoedingen blijft gedurende de tijd van opschorting bestaan.

21.2 Tot heraansluiting en/of ter beschikkingstelling van de Dienst wordt overgegaan, als blijkt dat Cliënt binnen een door Provider gestelde termijn alsnog zijn verplichtingen is nagekomen en het ter zake vastgestelde vergoeding voor heraansluiting en/of tot ter beschikkingstelling, te weten € 50,- (vijftig euro) heeft voldaan.

Artikel 22 Overdracht

22.1 Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Provider is Cliënt niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst of de Voorwaarden aan derden over te dragen.

22.2 De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 23 Duur en beëindiging

23.1 De Overeenkomst wordt, indien niet anders is overeengekomen, aangegaan voor één jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd met een zelfde periode. Indien de Cliënt een persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf is wordt de Overeenkomst na het aflopen van de genoemde periode omgezet in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd.

23.2 Ieder der partijen kan de Overeenkomst Schriftelijk dan wel per E-mail opzeggen tegen het einde van de bepaalde termijn met in achtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand, tenzij anders is overeengekomen. Indien Cliënt een persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf kan Cliënt de overeenkomst opzeggen op de wijze waarop de Overeenkomst tussen Cliënt en Provider tot stand is gekomen.

23.3 Indien Cliënt een persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf kan zij na het aflopen van de in 23.1 genoemde periode de Overeenkomst ieder moment Schriftelijk of per E-mail of op dezelfde wijze waarop de Overeenkomst tussen Cliënt en Provider tot stand is gekomen opzeggen. De Overeenkomst wordt een maand na ontvangst van de opzegging beëindigd. Reeds door Cliënt, voor het niet meer te gebruiken gedeelte, betaalde vergoedingen zullen worden gerestitueerd.

23.4 De Overeenkomst met betrekking tot bemiddeling tot verkrijging van een Domeinnaam kan door Cliënt tevens worden beëindigd door het "Automatisch verlengen" van de Domeinnaam in de Backoffice uit te zetten.

23.5 Ieder der partijen heeft het recht de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien:

 1. de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
 2. de wederpartij in staat van faillissement is gesteld, dan wel op hem de wettelijke schuldsaneringsregeling is toegepast, of een faillissementsaanvraag is ingediend;
 3. de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd;
 4. de ondernemingsactiviteiten feitelijk worden gestaakt;
 5. de wederpartij in verzuim is.

23.6 Cliënt dient in het geval van een mogelijk faillissement, liquidatie van onderneming, surseance van betaling of schuldsaneringsregeling Provider hiervan via de curator of bewindvoerder van Cliënt onverwijld in kennis te stellen.

23.7 Elke beëindiging van de Overeenkomst dient Schriftelijk of per E-mail of op dezelfde wijze waarop de Overeenkomst tussen Cliënt en Provider tot stand is gekomen te geschieden.

23.8 Het vorenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Provider om de Overeenkomst te ontbinden op grond van een tekortkoming in de nakoming door Cliënt van de verplichtingen uit de Overeenkomst, de Bijlagen, deze Voorwaarden.

23.9 Provider is in geval van ontbinding van de Overeenkomst gerechtigd de registratie van de Domeinnaam te doen beëindigden. Cliënt zal na ontbinding niet meer vertegenwoordigd worden door Provider. Bij beëindiging van registratie zal het gebruik van de Domeinnaam ontzegd worden en zal de inschrijving daarvan doorgehaald worden in het register.

23.10 Indien Cliënt gebruik maakt van een Reseller-module, is Provider in geval van ontbinding van de Overeenkomst gerechtigd het totale cliëntenbestand van Cliënt over te nemen, teneinde deze cliënten de mogelijkheid te bieden het gebruik van de Dienst(en) voort te laten duren bij Provider.

23.11 Provider behoudt het recht, ook na ontbinding en/of beëindiging van de Overeenkomst, schadevergoeding van Cliënt te vorderen, indien van toepassing. Een en ander ter beoordeling van Provider.

23.12 Indien Cliënt een consument (een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf) is, heeft Cliënt het recht, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na oplevering van de Dienst. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op de levering van een Dienst gaat de termijn van zeven dagen in op de dag dat de Overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij artikel 23 lid 12 van toepassing is. In het geval van de bestelling met behulp van e-mail is geplaatst en bevestigd, mag de Cliënt de ontbinding binnen de termijn van zeven dagen ook melden op het e-mailadres van Provider.

23.13 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op de levering van een Dienst heeft Cliënt geen wettelijk recht op ontbinding van de Overeenkomst binnen de hierboven genoemde termijn van zeven dagen indien de levering van de Dienst met instemming van Cliënt is aangevangen binnen de termijn van zeven dagen na totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel 24 Gevolgen van beëindiging

24.1 In geval van beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de reden, zal de Provider direct na beëindiging van de Overeenkomst de door Provider voor Cliënt geregistreerde Domeinna(a)m(en) bij de desbetreffende instellingen opzeggen.

24.2 In geval van beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de reden, kan Provider Cliënt redelijke beëindigingskosten in rekening brengen.

24.3 In geval van beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de reden, zullen alle verplichtingen die ofwel expliciet ofwel krachtens hun aard van kracht dienen te blijven, onverkort van kracht blijven.

24.4 In geval van ontbinding van de Overeenkomst binnen zeven dagen na oplevering van de Dienst kan Provider de reeds gemaakte kosten, die volgens specificaties van Cliënt en die als maatwerk of met een duidelijk persoonlijk karakter zijn gerealiseerd, bij Cliënt in rekening brengen. Een en ander ter beoordeling van Provider.

Artikel 25 Slotbepaling

25.1 In zaken waarin de Voorwaarden niet voorziet beslist Provider. Tegen deze beslissing kan Cliënt binnen zes weken Schriftelijk bezwaar aantekenen. Provider zal deze bezwaren Schriftelijk beantwoorden. Indien Cliënt niet binnen zes weken Schriftelijk bezwaar heeft aangetekend, wordt de beslissing van Provider geacht geaccepteerd te zijn en bindt deze beslissing de partijen onherroepelijk en onvoorwaardelijk.

25.2 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven. Cliënt en Provider zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q vernietigde bepaling in acht worden genomen.

25.3 Alle geschillen, die niet langs minnelijke weg opgelost kunnen worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Groningen.

25.4 Op de Overeenkomst en Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.